Laboratoře

Laboratoře Na odboru byla vybudována řada laboratoří se špičkovým vybavením. 

Na odboru byla vybudována řada laboratoří se špičkovým vybavením:

  • laboratoř větrání s laserovým systémem PIV (Particle Image Velocimetry)
  • laboratoř atomizace kapalin a trysek s laserovými systémy PDA (Phase Doppler Analyzer) a PLIF (Planar Laser Induced Fluorescence)
  • laboratoř odsávacích systémů se zařízením na měření stopových plynů
  • optická laboratoř s interferometrií
  • experimentální dům s hybridním větracím systémem
  • výpočetní clustr

Vše vybavené špičkovými měřícími zařízeními, např. PDP (Phase Doppler Particle) analyzátorem, pulzní holografií pro zviditelňování sprejů malých částic v prostoru, termovize.

Odkazy na jednotlivé laboratoře

Laboratoř tepelného komfortu

manekin.jpg Laboratoř (pracovní team) se zabývá problematikou spojenou s výzkumem a vývojem v oblasti klimatizačních systémů pro úpravu vnitřního prostředí v kabinách dopravních prostředků a budovách a následně také testování jejich vlivu na tepelný komfort (tepelnou pohodu). Hlavním požadavkem současnosti je vývoj a návrh takových klimatizačních systémů, které poskytují optimální tepelný komfort s co nejmenšími energetickými a provozními náklady.

 

Přístrojové vybavení

NI.jpg Seznam a popis přístrojového vybavení, kterým naše pracoviště disponuje. 

 

Klimatická komora

V oblasti konstrukce automobilů vyplývá v rostoucí míře nutnost komplexní simulace okolního prostředí s umělým globálním zářením a současným klimatickým zatížením se střídavými cykly, kombinující vzájemně mimo jiné vlhký a suchý chlad podle regionálních klimat a umožňující tak napodobení vnějších atmosférických vlivů s realistickým stupněm ostrosti odpovídající praxi. Klimatická komora slouží ke zkoušení kompletních vozů nebo pouze kabin dopravních prostředků za uvedených klimatických podmínek. 

 

Experimentální dům

306.jpg Myšlenka stavby experimentálního domu pro výzkum větrání vznikla v souvislosti se zapojením Odboru termomechaniky a techniky prostředí Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně do projektu 5. rámcového programu EU s názvem  RESHYVENT (RESidential HYbrid VENTilation). Experimentální dům měl původně sloužit pouze ke zkoumání hybridního větrání v podmínkách České republiky. Tato myšlenka, postavit jednoduchou stavbu, která by byla spíše laboratoří než obytným domem, byla však záhy opuštěna. Následně byl formulován nový záměr, a to postavit demonstrační stavbu velikosti rodinného domu, která by svými tepelně technickými vlastnostmi výrazně překračovala požadavky platných norem a byla vybavena moderním hybridním větracím systémem a dalšími systémy pro úsporu energie při vytápění a větrání. Hlavní myšlenkou nového záměru bylo, aby experimentální dům sloužil široké odborné i laické veřejnosti jako ukázkový projekt implementace řízeného větrání v podmínkách České republiky 

 

Solární komín

Komin Měření na testovacích solárních komínech byla zahájena v březnu roku 2003. Vzhledem ke konfiguraci experimentálního zařízení je zřejmé, že výsledky zimních měření, resp. měření za podmínek kdy venkovní teplota je výrazně nižší než teplota uvnitř těžké laboratoře nejsou příliš zajímavé. V těchto situacích je hlavní hnací silou vztlak vyvolaný rozdílem teplot uvnitř a vně laboratoře a solární komín funguje jako „klasická“ větrací šachta. Tyto situace však nejsou zajímavé ani z hlediska použití solárních komínů, neboť za těchto podmínek je „klasické“ šachtové větrání zpravidla schopno zajistit požadovanou výměnu vzduchu. Navíc je u přirozeného větrání velmi obtížné použít zpětné získávání tepla a tím bude do budoucna použití přirozeného větrání, a tím i solárních komínů, omezeno na situace, kdy větrání nepředstavuje nežádoucí tepelnou ztrátu.  

 

Počítačových měření

Měření Laboratoř se zabývá vývojem softwaru a hardware pro měření zejména v jiných laboratořích.  

 

Počítačové učebny

2013-02-12 17.51.02.jpg Staňte se studenty našeho oboru , budete mít neomezený přístup k využití našeho hardware a specializovaného software. 

 

Nahoru