Termomechanika

Termomechanika Termomechanika se zabývá získáváním, přeměnami a transportem energie a zejména pak účinností využití energie. S termomechanikou se lze setkat v různých praktických aplikacích, v různých vědních oborech i v každodenním životě. Termomechanika je základní vědní obor, který zahrnuje termodynamiku a přenos tepla. Rozlišujeme termodynamiku teoretickou, technickou a chemickou, přičemž na strojní fakultě je pozornost zaměřena na termodynamiku technickou. Přenos tepla je zaměřen na stacionární vedení tepla, přenos tepla prouděním (konvekcí), tepelné výměníky a přenos tepla zářením (radiací). Znalost termomechaniky umožní řešit nové energetické zdroje, nové konstrukce strojů s vyšší účinností, snižování spotřeby energie a materiálů, ale i ekologické problémy. Přednášky z termomechaniky jsou určeny pro všechny studenty Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

Informace v centrálním informačním systému.

Úvod do technické termodynamiky. Základní stavové veličiny pracovní látky. Rovnice stavu ideálního plynu. Směs ideálních plynů. 1. zák.termodynamiky- teplo, práce, vnitřní energie, entalpie. 2. zák.termodynamiky, entropie. Vratné a nevratné děje ideálních plynů. Teoretické základy tepelných cyklů. Termodynamika par. Energetické veličiny páry a kapaliny, parní tabulky, diagramy. Clausiova- Clapeyronova rovnice. Termodynamické děje v parách. Termodynamika vlhkého vzduchu. Určovací veličiny, tabulky, i-x diagram. Izobarické úpravy vzduchu, odpařování z volné hladiny, psychrometr. Termodynamika proudění plynů a par. Adiabatické proudění dýzami. Cykly plynových a parních tepelných strojů a zařízení. Kompresory. Základy přenosu tepla. Stacionární a nestacionární přenos tepla vedením, vnitřní zdroje. Přenos tepla konvekcí, termokinetická podobnost. Prostup tepla, výměníky tepla. Přenos tepla zářením. Sálání uvnitř uzavřené soustavy.

Ukončení: zápočet a zkouška, 6 kr

Podmínky udělení zápočtu:

  • účast na cvičeních dle studijního řádu
  • získání 15 bodů z 30 možných

Podmínky zkoušky:

písemná část:  výpočet jednoho příkladu
 (75 min)         vypracování dvou teoretických otázek

ústní část:       doplňujicí teoretické otázky

Podrobné informace jednotlivých vyučujicíchNahoru