Výuka

Odbor termomechaniky zajišťuje výuku studentů ve tříletých bakalářských programech a dvouletých magisterských programech s možnosti následného doktorského studia. Kurz termomechaniky je povinný pro všechny studenty Fakulty strojního inženýrství. 

Studenti bakalářských programů mohou na odboru pracovat na své bakalářské práci. Vyučující odboru termomechaniky a techniky prostředí pak poskytují rozšířenou výuku v oblasti termomechaniky pro studenty magisterského programu (technika prostředí) se zaměřením na praktickou aplikaci těchto znalostí v oblasti vytápění a klimatizaci. Studenti magisterského oboru po absolvování všech dílčích zkoušek skládají státní zkoušku a obhajují své diplomové práce. Nejlepším z nich je nabídnuta možnost pokračovat ve studiu na fakultě v rámci doktorandského studijního programu.

Doktorské studium

565.jpg Uvažujete o získání titulu Ph.D. oboru Technika prostředí?

 

Státní závěrečné zkoušky

Diplom Informace o státních závěrečných zkouškách a o zpracování bakalářských a diplomových prací. 

 

Obor technika prostředí

Obor technika prostředí Technika prostředí je obor, který vychovává odborníky v oblasti konstrukce, projekce a provozu větracích, klimatizačních a vytápěcích zařízení a zařízení na vytváření optimálního vnitřního prostředí (někdy se používá pro podstatnou část tohoto oboru anglický název HVAC – Heating, Ventilation, Air Conditioning). Obecným teoretickým základem tohoto oboru je matematika, fyzika, mechanika tekutin a termomechanika. 

 

Seminář aplikované termomechaniky

Seminář aplikované termomechaniky Aplikace látky z předmětu „Termomechanika“ na výpočty konkrétních příkladů v oblastech: základní vratné a nevratné změny stavu ideálních plynů; oběhy spalovacích motorů, plynové turbíny; řešení vratných změn stavu v parách; směsi plynů, plynů a par, výpočty s vlhkým vzduchem; proudění plynů a par tryskami a difuzory; výpočty přenosu tepla, výpočty výměníků. 

 

Termomechanika

Termomechanika Termomechanika se zabývá získáváním, přeměnami a transportem energie a zejména pak účinností využití energie. S termomechanikou se lze setkat v různých praktických aplikacích, v různých vědních oborech i v každodenním životě. Termomechanika je základní vědní obor, který zahrnuje termodynamiku a přenos tepla. Rozlišujeme termodynamiku teoretickou, technickou a chemickou, přičemž na strojní fakultě je pozornost zaměřena na termodynamiku technickou. Přenos tepla je zaměřen na stacionární vedení tepla, přenos tepla prouděním (konvekcí), tepelné výměníky a přenos tepla zářením (radiací). Znalost termomechaniky umožní řešit nové energetické zdroje, nové konstrukce strojů s vyšší účinností, snižování spotřeby energie a materiálů, ale i ekologické problémy. Přednášky z termomechaniky jsou určeny pro všechny studenty Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

 

Nahoru