Laboratoře OEI

Pracoviště se zabývá vědecko-výzkumnou činností v celé řadě oblastí, ve kterých nabízí také spolupráci a služby pro zájemce z průmyslové i veřejné sféry, a disponuje rozsáhlou experimentální základnou v laboratořích Energetického ústavu.

  • zplyňování biomasy a odpadů
  • spalování biomasy a odpadů
  • tepelné výměníky a kondenzátory
  • numerické modelování a simulace
  • výzkum vlastností biopaliv
  • výzkum a vývoj Stirlingova a parního motoru
  • terciární okruhy jaderných elektráren
  • výzkum absorpčních oběhů

Palivová laboratoř

Palivová laboratoř je zaměřena stanovení základních palivových vlastností tuhých a kapalných paliv, na výzkum paliva jako vstupní suroviny do procesu spalování a zplyňování. Zabýváme se stanovením parametrů paliv pomocí metod normovaných dle ČSN, které nám umožňují realizovat měření srovnatelná s profesionálními a akreditovanými laboratořemi.


Zkušebna a laboratoř spalovacích zařízení

Laboratoř experimentálního spalování je zaměřena na výzkum spalování dřevní i nedřevní biomasy, popř. biologicky rozložitelných odpadů. Dále se zabýváme vývojem a návrhem a horkovzdušných i teplovodních tepelných spotřebičů. Testujeme kotle o výkonech 10 až 200 kW.


Laboratoř zplyňování - experimentální jednotka atmosférického fluidního zplyňování BIOFLUID

Laboratoř zplyňování je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti fluidního zplyňování biomasy, alternativních paliv a vybraných typů odpadů. Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na oblasti výzkumu zplyňování různých typů paliv a zplyňovacích medií, výzkum v oblasti čištění produkovaného energoplynu a v neposlední řadě na výzkum spalování nízkovýhřevného plynu.


Laboratoř jemných částic

Laboratoř jemných částic doplňuje měření provedená ve Zkušebně a laboratoři spalovacích zařízení o hodnoty emisí prachových částic. Kombinací několika přístrojů lze pokrýt prakticky kompletní spektrum emitovaných částic. Měření probíhá buďto on-line, nebo lze částice zachytávat na filtry pro pozdější gravimetrickou či chemickou analýzu. Naše laboratoř je zaměřena především na výzkum vzniku a růstu nejmenších částic při spalovacích procesech.


Laboratoř tepelných výměníků a kondenzátorů

Hlavní činností laboratoře je experimentální hodnocení přestupu tepla na teplosměnných plochách při ohřevu/ochlazování kapalin a plynů. Prioritně se zaměřujeme na hodnocení tepelných toků nestandardních geometrických konfigurací teplosměnných ploch (skrápěné výměníky, labyrintové ucpávky, kanály malých rozměrů) a na energetické aplikace výměníků tepla s fázovou změnou pracovní látky (var, kondenzace). Pro výzkumné aktivity je využíváno laboratorní zázemí specializovaných laboratoří a díky mobilní aparatuře realizujeme i měření „v terénu“.


Laboratoř numerických simulací

Laboratoř je zaměřena na výzkum, vývoj a testování numericky řešených matematických modelů v oblasti energetiky. V rámci laboratoře se věnujeme modelování procesů kombinující proudění tekutin, termodynamické a mechanické pochody, zefektivňování výpočetních časů, topologickým optimalizacím, statistickému modelování i umělé inteligenci. Provádíme jak hodnocení, tak i návrhy nových systémů. Součástí laboratoře je řada simulačních softwarů a robustní výpočetní vybavení.


Laboratoř termoelektrických generátorů

Termoelektrické jevy umožňují přímou přeměnu tepla v elektřinu. Protože tyto jevy probíhají v pevných látkách a „pracovní tekutinou“ jsou nosiče elektrického náboje, je pro termoelektrická zařízení typická jednoduchost, provoz bez chemických látek a pohyblivých součástí, spolehlivost a dlouhá životnost.


Přístrojové vybavení

Seznam a krátký popis vybraného přístrojového vybavení, kterým disponuje Odbor energetického inženýrství.


Výsledky výzkumu

Certifikované metody, funkční vzorky a prototypy


Ke stažení