Počítačové modelování I, II ITM IPM

Cílem kurzu Počítačové modelování I a II je seznámit posluchače s metodou CFD (Computational Fluid Dynamics) a jejím použitím pro počítačové simulace systémů zahrnující proudění tekutin, přenos tepla a další fyzikální mechanismy. V průběhu kurzu je posluchač seznámen se základními fyzikálními principy mechaniky tekutin, rovnicemi popisující pohyb tekutin a metodami pro jejich řešení. V praktické části tohoto kurzu si posluchač osvojí ovládání programu Star-CCM+, jenž je běžně používaným nástrojem pro řešení CFD problémů v inženýrské praxi.

karta předmětu modelování I

karta předmětu modelování II

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu

  • Pro udělení klasifikovaného zápočetu je nutné zpracovat semestrální projekt

Kontakt

Ing. Jakub Elcner, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: elcner@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 264