Laboratoř aerosolů

Na pracovišti je systematicky a na současné úrovni techniky budováno zázemí pro experimentální studium transportu a depozice aerosolů. Laboratoř aerosolů je vybavena moderními přístroji pro přípravu a experimentální studium kapalných i pevných částic. Výzkumné činnosti zde jsou aktuálně zaměřeny např. na objasnění transportu různých typů částic a hodnocení účinnosti jejich depozice při inhalaci do lidských plic. Základem laboratoře je zkušební trať pro přípravu aerosolu, jeho směšování se vzduchem a měření provozních parametrů proudění.

Připravovat lze kapalné a pevné aerosoly o velikosti 0,1 ÷ 10 µm a koncentracích až 106 cm-3, provádět měření pohybu, velikosti částic a koncentrace částic a jejich morfologie. Pracoviště má vlastní know-how s patentovou ochranou pro výrobu složitých, např. biologických modelů.

Čím se zabýváme

  • příprava kapalných i pevných kulových, porézních a vláknitých aerosolů
  • měření velikosti a koncentrace aerosolů různými metodami
  • hodnocení morfologie částic pomocí optické mikroskopie
  • studium proudění dvoufázové směsi vzduch-aerosol ve volném prostoru i ve složitých modelech pomocí moderních optických metod, možnost generovat oscilační proudění
  • měření depozice aerosolu na modelech pomocí různých metod

 

Přístrojové vybavení

Vybrané realizované projekty

  • Philip Morris Products S.A. (Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka) (2014–2015)

Vybrané publikace a výsledky

Ostatní výstupy

  • Jedelský J., Lízal F., Jícha M., Kršek P., Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Průhledný model části dýchacích cest člověka pro studium transportu aerosolu a vizualizaci proudění vzduchu, (patent, Úřad průmyslového vlastnictví v Praze 2013)
  • Jedelský J., Jícha M., Elcner J., Lízal F., Vysoké učení technické, Brno, CZ: Model části dýchacího traktu člověka pro studium depozice aerosolu a způsob jeho výroby. 302640, patent. Úřad průmyslového vlastnictví v Praze (2011)
  • In-house software pro problematiku aerosolů

SPOLUPRACUJEME S

  • Philip Morris Products S.A.

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266