Výsledky výzkumu na odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana

Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana se významně podílí na řešení národních a mezinárodních grantových projektů. Úzce spolupracuje nejen s výrobními podniky, ale také s výzkumnými ústavy a vysokými školami doma i v zahraničí. Odbor má k dispozici špičkovou výpočetní techniku a software na bázi FLUENTU a FLOW-MASTERU. K dispozici má i komerční licenci programu FLUENT. Počítače jednotlivých pracovníků odboru jsou propojeny počítačovou sítí včetně sítě superpočítačové. Na odboru je vyvíjen i vlastní software pro řešení různých problémů z oblasti hydraulických návrhů hydraulických strojů a zařízení či pro řešení nestacionárního proudění kapalin v potrubních systémech a hydraulických strojích.


Nabídka software


HYDRA – Software pro řešení hydraulického rázu v potrubních sítích

Hydraulický ráz je noční můrou všech projektantů či provozovatelů potrubních sítí. Může nastat prostým výpadkem čerpadla, či náhlým (havarijním) uzavřením uzávěru. Následky mohou být nedozírné. Při hydraulickém rázu dochází v potrubní síti k šíření tlakových vln. K poškození potrubní sítě či jejího příslušenství dochází, jak díky vysokým přetlakům, tak také díky značným podtlakům. Díky správnému předpovězení tlakových a průtokových poměrů v potrubní síti je možné navrhnout účinnou ochranu potrubní sítě a zajistit tak její bezpečné provozování. ...

Řešení nestacionárního proudění má na Odboru fluidního inženýrství již dlouholetou tradici. V současné době byl dokončen software Hydra, který umožňuje řešení nestacionárního proudění potrubních sítích. Tento program byl testován na reálných úlohách.

Co nabízíme?

Možnosti využití programu HYDRA jsou dvojí:

 • řešení konkrétního problému programem HYDRA
 • možnost jednání o zakoupení licence pro vlastní používání programu HYDRA

Reference

Pro následující společnosti již byly prováděny výpočty v programu HYDRA

 • ČKD Blasnko Engineering, a.s., Blansko, Česká republika
 • OCHI INŽENÝRING spol. s r.o., Ostrava Česká republika
 • PIK spol s r.o., Přerov, Česká republika
 • SIGMA DIZ spol. s r.o., Lutín, Česká republika
 • Sigmainvest spol. s r.o., Praha, Česká republika
 • SIGMA Výzkumný a vývojový ústav spol. s r.o., Lutín, Česká republika

Stažení demoverze

Pro správné fungování programu je třeba nainstalovat MCRInstaller8_0. Demoverzi programu HYDRA můžete stáhnout pomocí následujícího odkazu: HYDRA_DEMO

Kontakt

Číst více


BLADE – software pro návrh profilu lopatek čerpadel a spirálních těles

Software BLADE slouží k návrhu lopatek odstředivých čerpadel (radiálních, diagonálních i axiálních), případně turbín.

Software využívá takzvané metody kvazipotenciálního proudění, kdy na základě uživatelem definované konstanty je proudění bližší buď potenciálnímu nebo se jedná o Francisovu metodu. Výstupem jsou informace (střední čáry lopatky, měrná energie, tlaková diference, atd.) sloužící k plnému návrhu oběžného kola čerpadla. Software se dá využít i k návrhu spirálních těles (výstupních difuzorů) čerpadel. ...

lopatky oběžného kola navržené pomocí SW BLADE

Software je vyvinut v přostředí programu MATLAB.

Hlavní výhodou SW je relativně rychlá možnost návrhu lopatek oběžného kola, které se dál dají využít pro CFD simulaci a následně tím verifikovat kvalitu návrhu.

3D model oběžného kola s importovanou geometrií lopatek

Software je využíván jak k vědecko-výzkumné práci, tak k hospodářské činnosti odboru.

Číst více


Řešení projektů Grantové agentury České republiky (GAČR)


Matematický model proudění kapaliny rozvětvěním

Rozvětvení je nedílnou součástí větvených potrubních systémů. Pod větveným potrubním systémem je možné si představit

 • Vodovodní potrubní síť pro zásobování obyvatel pitnou vodou
 • Rozvody teplé vody v otopných systémech
 • Cévní systémy živých organismů
 • Další potrubní systémy v různých odvětvích průmyslu

Při řešení proudových a tlakových poměrů v těchto potrubních systémech vyvstává problém, jak se vypořádat s rozvětvením. Nejvýhodnější by bylo, kdyby bylo možné s rozvětvením nakládat jako s prvkem systému, který je popsaný sadou rovnic a jeho charakteristikami.  ...

Pod pojmem matematický model proudění kapaliny v rozvětvení rozumíme soustavu rovnic vyjadřující vztahy mezi průtoky a středními hodnotami tlaků na hranici rozvětvení. Pro stacionární proudění je těmto vztahům třeba znát výkonové a hybnostní charakteristiky rozvětvení.

Problém spočívá v tom, že rozvětvení je tvořeno minimálně třemi větvemi. Díky tomu máme pro jednu geometrii rozvětvení až šest různých uspořádání průtoků. Tři odpovídají soutoku proudu a tři dělení proudu. Pro každé uspořádání průtoku jsou pak charakteristiky závislé na poměru průtoků jednotlivými větvemi.

Výchozí stav dané problematiky

Na počátku tohoto výzkumu již nějaké matematické modely rozvětvení existovaly. Je možné rozlišit dva základní typy.

První z nich je nejjednodušší a proto se i v současnosti velmi často používá při řešení potrubních sítí. Tento model je založen na předpokladu, že tlak v rozvětvení je pro všechny větve konstantní. To zní logicky. Nicméně pokud si uvědomíme, že to znamená, že na  začátku každé větve  napojené na rozvětvení je tlak stejný, pak už bychom o tomto předpokladu mohli zapochybovat. Znamená to totiž, že průtok rozvětvením je beze ztrát. Skutečnost je taková, že tlaky na začátcích větví stejné nejsou.

Druhý model je založen na principu, který je publikován v  [7]. Tento model již pracuje se ztrátovým součinitelem rozvětvení a ten rozděluje na dvě části. V případě dělení proudu jsou tyto části přiřazeny k odtokovým větvím. Pokud však ztrátový součinitel takto rozdělíme, pak už nemůžeme mluvit o  ztrátových součinitelích  do jednotlivých větví, protože může nastat případ, kdy jsou tito dílčí součinitelé menší než nula. Proto tito součinitelé nemají žádný fyzikální význam.

Cíle výzkumu a jejich řešení

Cílem tohoto výzkumu bylo najít nový matematický model, popisující rozvětvení, který využívá charakteristik či součinitelů, které mají jasný fyzikální význam. Navíc šlo o to, aby tento matematický model byl odvozen za rozumných předpokladů.

V publikacích [5], [6] je popsáno základní odvození matematického modelu pro rozvětvení s odbočkou se sklonem 90°. Použitím matematického modelu na nestacionární proudění se zabývá publikace [4]. V publikaci [3] je uvedeno zobecnění matematického modelu rozvětvení s odbočkou pod libovolným úhlem. V rámci níže uvedených projektů probíhá i experimentální výzkum proudění v rozvětvení a jeho dílčí výsledky z měření charakteristik rozvětvení. Dílčí výsledky srovnání výpočtů a experimentu jsou uvedeny v [1] a [2].

Publikace

Více podrobných informací je možné získat z následujících publikací:

 1. ŠTIGLER, J., KLAS R., KOTEK, M., KOPECKÝ, V.. The Fluid Flow in the T-Junction. The Comparison of the Numerical Modeling and PIV Measurement. In Těorija i praktika nasoso- i kompresorostrojenija. Sumy, Sumskij gasudarstvěnnyj universitět 2011. Chapter 2.17, pp 240-247.
 2. ŠTIGLER J, ŠPERKA O., KLAS R.: "A Mathematical Model of the Fluid Flow in the Tee-Junction, The Comparison of the CFD Computation and the Measurements.“ In  ENGINEERING MECHANICS 2011, proceedings of the international concerence May 9-12 2011, Svratka Czech Republic.  1st edition. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Science of the Czech Republic v.v.i. Prague, 2011. pp 607-610. ISBN 978-80-87012-33-8
 3. ŠTIGLER J.: "T-part as an Element of the Pipe-line System. The introduction of the Mathematical Model of the Fluid Flow in T-part for the Arbitrary Angle of the Adjacent Branch."  In 25th IAHR Symposium on Hydrualic Machinery and Systems.  September 20-24, 2010 Timisoara Romania. 2010 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 12 012102 (10pp). 
 4. ŠTIGLER, J. Mathematical Model of the Unsteady Fluid Flow Through Tee-Junction. In 2nd IAHR International Meeting of the WorkGroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems.  Scientific Buletin of the "Politehnica" University of Timisoara, Romania Transactions on Mechanics . 2007, vol. 52, no. 6. pp.83-92. ISSN 1224-6077.
 5. ŠTIGLER, Jaroslav. Tee junction as a pipeline net element. Part 1. A new mathematical model.  Journal of Mechanical Engineering . 2006, vol. 57, no. 5. pp. 249-262. ISSN: 0039-2472.
 6. ŠTIGLER, Jaroslav. Tee junction as a pipeline net element. Part 2. Coefficients Determination.  Journal of Mechanical Engineering . 2006, vol. 57, no. 5. pp. 263-270. ISSN: 0039-2472.
 7. MILLER, D. S., 1975, "Internal Flow. A Guide to Losses in Pipe and Duct Systems.", Hydromechanics Rersearch Association, Cranfiled, Bedford, Engladnd. pp.31-40.

Kontakt

Číst více


Řešení projektů Technologické agentury České republiky (TAČR)


Využití hydrofobních a olejofobních povrchů při interakci s kapalinami

Účelem projektu je zvýšení hydraulické účinnosti hydraulických strojů, mechanismů a systémů. Tím dojde ke snížení energetické náročnosti. Dále zvýšení čistoty vod a jejich odolnosti vůči nežádoucím mikroorganismům. Třetí částí projektu je snížení vzniku pevných usazenin na površích materiálů ve styku s kapalinami (usazovací nádrže, potrubní systémy, výměníky tepla aj.). Dalším významným prvkem je ověření nové technologie (plasma) pro vytváření povrchových úprav a uvedení do praktického využití....

Tyto navzájem provázané části projektu vychází z jednotícího prvku – využití nové technologie úpravy povrchů na bázi plazmatu a nanotechnologií. Jednotícím principem jsou (ultra-) hydro-/olejo- fobní povrchové tenké vrstvy, které převratným způsobem ovlivní hydrodynamické vlastnosti hydraulických strojů, prvků a systémů. Dávají podnět k tvorbě nových softwarů pro řešení turbulentního proudění. Nová okrajová podmínka určující adhesní sílu na rozhraní hydrofobního povrchu a kapaliny ovlivní stěnové funkce, takže pozbydou platnosti stávající modely turbulence. Ty vycházejí z předpokladu ulpívání kapaliny na povrchu.

Základní údaje o projektu

 • Číslo projektu: TA03010950
 • Zahájení řešení: 1/2013
  • Ukončení řešní: 12/2016

Soubory ke stažení:

k-0,5.txt Implementace okrajové podmínky hydrofóbního povrchu – UDF pro Fluent

Číst více


Ostatní výzkum


Vírová turbína

Vírová turbína byla vyvinuta na Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana v roce 2000. Jedná se o nový typ turbíny patentovaný v České republice. Je určena pro nízké spády 1-5 m a relativně vysoké průtoky. Je rychloběžnější než Kaplanova turbína. Specifické otáčky vírové turbíny jsou v rozmezí 950-1150. Při uvedených spádech je hydraulická účinnost pro Kaplanovy turbíny kolem 70%. U vírové turbíny byla dosažena účinnost účinnost 85 %....

Vírová turbína
Vírová turbína

Přínos nové turbíny

Základní výhodou vírové turbíny je to, že kapalina vstupuje do oběžného kola axiálně. To znamená, že tato turbína nemusí být vybavena rozváděcími lopatkami. To výrazně zjednodušuje a zlevňuje výrobu. Dále může použita v násoskovém provedení, to výrazně snižuje úpravy jezu a tím jsou opět uspořeny investiční náklady. Vzhledem k rychloběžnosti umožňuje přímé napojení rotoru generátoru na hřídel turbíny, bez nutnosti převodů.

Varianty uspořádání vírové turbíny a lokality, kde byla vírová turbína instalována

 • Přímoproudá varianta: Turbína v tomto uspořádání je realizována v Podhradí na povodí Odry
 • Násoskové provedení: Turbína v tomto uspořádání je umístěna v laboratoři Odboru fluidního inženýrství. Její tři varianty jsou v provozu v malé vodní elektrárně v Lokalitě Krásnevěs
 • Varianta s prstencovým motorem: Jedná se o velmi kompaktní jednoduché provedení. Instalace této turbíny je provedena v elektrárně Josefov u Hradce Králové
 • Varianta s diskovým motorem: Přednost této varianty spočívá v tom, že umožňuje snadnou regulaci turbíny s ohledem na změnu spádu
 • Varianta s kaskádovou mříží: Tato modifikace vírové turbíny je určena pro zpracování vyšších spádů

Patenty a užitné vzory

Na turbínu je udělen patent číslo PV 2000-4745 a tři užitné vzory čís.: 18205(21.1.2008), 18221 (29.1.2008, 18330 (25.2.2008).

Publikace

Haluza M et al, The Swirl Turbine. 2012 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 15 042034 doi:10.1088/1755-1315/15/4/042034

Kontakt

Číst více