Projekty

Odbor energetického inženýrství se podílí na projektu:

Název projektu: Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů
Registrační číslo projektu: TITSMPO140
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Hlavní příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Hlavní řešitel: prof. Ing. Zdeněk Bittnar CSc.,
Řešitelé za VUT: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., doc. Ing. Jan Fiedler, Dr., Ing. Petr Kracík, Ph.D.
Zahájení: 1. 1. 2024
Ukončení: 31. 12. 2024

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu BETA2.

Cílem projektu je najít a popsat postupy jak procesní (logický postup), tak technické (požadavky na obsah předkládané dokumentace), které by vytvořily vhodné prostředí a podmínky pro práci dotčených orgánů státní správy (DO) umožňující plnění jejich povinností jak věcných (kvalifikované ověření plnění požadavků), tak časových (správní lhůty) i v případech kdy plnění požadavků (technické řešení) je realizováno dle zahraničních norem.


Společný projekt Energetického ústavu:

VÝPOČTOVÉ SIMULACE PRO EFEKTIVNÍ NÍZKOEMISNÍ ENERGETIKU

Cílem projektu Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku je rozvoj dlouhodobé spolupráce v oblasti využití výpočtových simulací v energetice mezi výzkumnou organizací VUT v Brně FSI - NETME Centre,  partnery z průmyslu a komunálních služeb.

Předmětem projektu a spolupráce je vývoj simulačních modelů a metodických postupů pro aplikaci výpočtových simulací v různých oblastech energetiky. V rámci řešení je pozornost věnována širokému spektru problémů od simulací fyzikálních jevů (např. spalování nebo vícefázové proudění) až po simulace provozu velkých energetických soustav (např. teplárenské sítě). Výpočtové simulace, které prošly v posledních dvou desetiletích mohutným rozvojem, jsou účinným nástrojem pro zvyšování účinnosti energetických zařízení a snižování dopadů energetiky na životní prostředí.


Mezinárodní projekt:

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov

Cílem projektu je vytvoření nové spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu, uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, zvyšování odbornosti a praktických zkušeností absolventů, vzájemné výměny vědomostí a zkušeností mezi účastnickými univerzitami a mezi univerzitami a průmyslovými podniky.

Více informací o projektu je pod následujícím odkazem