Bakalářský studijní program ENERGETIKA (B-ENE-P)

Zaměření bakalářského studia na Energetickém ústavu

Hlavním cílem studijního programu Energetika je příprava studentek a studentů pro praxi ve strojírenských energetických oborech, zejména v oblasti výroby elektřiny a tepla, úpravy a spalování paliv, vytápění, výměníků tepla, tepelných a hydraulických strojů a příbuzných oborech. Studium je zaměřeno na zvládnutí základních teoretických strojírenských znalostí a jejich aplikaci při řešení praktických úloh. Současně studium umožňuje získání odborných znalostí pro pokračování v navazujících studijních programech v oblastech energetika i strojírenství. Studentky a studenti tak budou připraveni pro praxi i pro navazující studium.


Video o studijním programu Energetika

Absolventky a absolventi budou po vystudování studijního programu Energetika odcházet se základními znalostmi v oblastech matematiky, fyziky, materiálového inženýrství, mechaniky těles, konstruování, termomechaniky, přenosu tepla, hydromechaniky, energetických zdrojů a transformací energie.
Ve studijním oboru se studentky a studenti seznámí s:

 • problematikou využívání obnovitelných zdrojů,
 • základy matematického modelování a simulací energetických procesů,
 • návrhy výměníků tepla,
 • návrhy tepelných a hydraulických strojů,
 • moderními trendy v energetice – smart city, akumulace, vodíková energetika,
 • návrhy a provozem otopných soustav,
 • problematikou provozu energetických celků,
 • problematikou eliminace negativních environmentálních dopadů výroby elektřiny a tepla.

Organizace a náplň studia

Studium v rámci bakalářského studijního programu Energetika je tříletý bakalářský obor.

První semestr je stejný pro téměř všechny bakalářské studijní programy a není problém ještě případně studijní program měnit. Od druhého semestru už se jednotlivé programy a specializace začínají lišit. V prvním ročníku to bude o základech strojírenství, matematice a konstruování, postupně se přidají předměty z oblasti technické mechaniky, fyziky a materiálů. Nedílnou součástí vzdělání je i angličtina. Určitě si také zapíšete alespoň jeden kurz ze široké nabídky sportů.

Druhý ročník je stále o rozvoji obecně strojírenských dovedností, ale hned ve třetím semestru se seznámíte s jedním ze stěžejních předmětů – termomechanikou. Ve čtvrtém semestru na termomechaniku navážeme dalšími energetickými předměty – tepelnými pochody, základy energetiky, kotli a experimentálními metodami.

Poslední rok studia, je věnován podrobnému přehledu všech oblastí obnovitelné i neobnovitelné energetiky. V pátém semestru se setkáte s dalším stěžejním předmětem energetiky – hydromechanikou. Kromě ní se v posledním ročníku budeme zabývat palivy, emisemi ze spalování, tepelnými i hydraulickými stroji, obnovitelnými zdroji energie, využitím biomasy a odpadů v energetice, tepelnými a hydraulickými stroji, technikou prostředí, vytápěním a teplárenstvím. Třetí ročník bude také ve znamení zpracování bakalářské práce, která je potřebná pro zdárné ukončení studia.

Detail oboru společně se strukturou předmětu pro aktuální akademický rok je pod odkazem.

Složíte státní závěrečnou zkoušku jejíž nedílnou součástí je obhajoba Vámi vypracované bakalářské práce a obecná část, takový průzkum vašich znalostí o energetice. Na výuce studentek a studentů se podílí všechny odbory Energetického ústavu, tedy Odbor energetického inženýrství, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana a Odbor termomechaniky a techniky prostředí.


Komentovaná prezentace: Představení studijního programu ENERGETIKA garantem doc. Ing. Markem Balášem, Ph.D.

Odborné dovednosti absolventek a absolventů

Studentky a studenti během studia získají kompetence:

 • pro analýzu problémů a návrh opatření při řešení inženýrských úloh,
 • pro samostatné řešení provozních problémů spojených s výrobou tepla a elektřiny,
 • pro návrh strojních součástí a jednoduchých konstrukčních a technologických celků a optimalizaci jejich konstrukce a funkce s ohledem na výkonová, ekologická a ekonomická kritéria,
 • pro tvorbu matematických modelů a simulací,
 • pro statické a dynamické posouzení konstrukčních dílů a funkčních sestav, spolehlivosti a životnosti konstrukcí,
 • pro řešení inženýrských problémů s využitím širokých teoretických znalostí, softwarových nástrojů, a metod zpracování dat,
 • pro tvorbu technické dokumentace, znalostních a patentových rešerší, zpracování zpráv, prezentace problematiky i závěrů práce.
 • pro studium v navazujících magisterských programech v oblasti energetiky, ale i strojírenství, technologie a materiálů na FSI VUT v Brně nebo na jiných technických univerzitách v ČR i zahraničí,
 • pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod.

Tvůrčí činnost

Vzdělávání v oblasti energetiky je propojeno s tvůrčí činností VUT. Energetický ústav je zapojeno do řešení významných výzkumných projektů na národní a mezinárodní úrovni v oblasti sdílení tepla, inovací energetických zařízení, modelování, proudění, tepelné pohody, energetických zdrojů, eliminace nežádoucích emisí, snižování ekologické zátěže energetickými provozy aj. Do řešení projektů jsou systematicky zapojováni také studenti, zejména v rámci jejich projektů a kvalifikačních prací.

Počet přijímaných uchazečů

Počet studentů nastupujících do bakalářského studia na Energetickém ústavu se dlouhodobě drží v intervalu 20 – 40 studentů. Cílem je udržet stabilní počet přijímaných studentů i v dalších letech. Pro tento počet je uzpůsobeno materiální i personální zajištění na Energetickém ústavu.

Zakončení studia státní zkouškou

Studium bakalářského studijního oboru Energetika je v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT zakončeno vypracováním a obhajobou závěrečné práce a složením státní závěrečné práce.

Předpokládané uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventky a absolventi bakalářského studijního oboru Energetika získají teoretické znalosti a osvojí si základní praktické návyky návrhu, provozu a měření v oblasti tepelných a hydraulických energetických zařízení. To jim umožní široké uplatnění jako konstruktérům, provozních a měřících techniků v energetice i dalších průmyslových aplikacích a v institucích zabývajících se ekologickou problematikou technických procesů. Současně budou studenti připraveni k dalšímu studiu v navazujících studijních programech magisterského studia.

Navazující magisterské studium

Absolventi magisterského studia mohou pokračovat v libovolném navazujícím magisterském programu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (nebo i jinde), zejména v programu Energetické a termofluidní inženýrství se specializacemi Energetické inženýrství, Fluidní inženýrství, Technika prostředí, který je zajišťován Energetickým ústavem.


V případě dotazů neváhete kontaktovat garanta studijního programu, kterým je doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.