Experimentální metody I, II IEM IEE

Předmět experimentální metody I je zaměřen na měření fyzikálních veličin v technice prostředí, v hydraulických strojích a v energetických zařízeních, a to na principy měření a vlastnosti čidel či přístrojů. Předmět zahrnuje i měření a sběr dat s využitím počítačů a zpracování měření včetně rozboru chyb a nejistot.

Experimentální metody II volně navazují na předchozí předmět. Jsou určeny pro studenty 5. ročníku zejména oborů Energetické inženýrství, Technika prostředí a Fluidní inženýrství. Tyto metody slouží pro poznávání stavu a při konstrukci energetických zařízení, zařízení pro úpravu stavu prostředí, hydraulických zařízení a tekutinových strojů. Umožňují získávání informací pro návrh, uvádění do provozu a posuzování výkonu či kvality zařízení a získávání podkladů k dosažení optimálního provozního stavu těchto zařízení.

Studenti se na přednáškách seznámí se principy a specifiky moderních pokročilých měřicí metod. Jsou to především vizualizační a optické měřicí metody vhodné pro aplikace v energetice, technice prostředí, termomechanice a mechanice tekutin. V rámci cvičení v laboratořích OTTP studenti uvidí aplikace těchto metod na praktických testech nebo realizacích pro průmyslovou sféru. Získají představu o možnostech metod a vhodnosti jejich použití tak, aby v praxi byli schopni vhodně zvolit metodu pro řešení svých úkolů. Tyto metody si prakticky vyzkouší pod vedením vyučujících, kteří se na ně specializují a používají je ve své odborné a výzkumné práci. Studenti si osvojí i dovednosti v oblasti zpracování měření a zpracování obrazových záznamů.

karta předmětu experimentální metody I

karta předmětu experimentální metody II

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu

  • Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné řádně absolvovat všechna laboratorní, počítačová a výpočtová cvičení, odevzdat včas zpracované elaboráty z laboratorních měření a absolvovat testy v průběhu semestru.

Studijní materiály

Laboratoře

Kontakt

doc. Ing. František Lízal, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: lizal@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 264

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266