Doktorské studium v programu Energetické inženýrství

Je z Vás inženýr, ale chcete se věnovat dalšímu výzkumu a vzdělávání? Začnete teorií a následně výpočtovým modelováním či experimentálním výzkumem. Pro svůj další rozvoj máte k dispozici moderně vybavené a rozsáhlé laboratoře Energetického ústavu (OEI, OTTP, OFI), CFD software a pro náročné výpočty i výpočtové clustery.

Cílem doktorského studia

 • Příprava tvůrčích vysoce vzdělaných pracovníků v oblasti energetického inženýrství a blízce příbuzných strojírenských oborů, kteří budou připraveni pro působení ve výzkumu a vývoji v průmyslových firmách, výzkumných ústavech a organizacích u nás i v zahraničí.
 • Umožnit doktorandovi rozvoj talentu k tvůrčím aktivitám a další rozvoj vědecké či inženýrské osobnosti. Zajistit rozvoj jeho schopností zpracovávat vědecké poznatky ve studovaném oboru a oborech souvisejících.
 • Absolventi budou schopni samostatné vědecké práce především  v oblasti aplikovaného ale také základního výzkumu.
 • Doktorand je veden nejen k získání poznatků ve studovaném oboru, ale také k jeho dalšímu rozvoji.
 • Zaměření studia je primárně na základní a aplikovaný výzkum v těchto oblastech: návrh, vývoj a provoz energetických a tekutinových strojů a zařízení, spalování, technika prostředí, procesní inženýrství, mechanika tekutin, termomechanika.
 • Absolvent má velmi dobré znalosti teorie oboru i moderních přístupů v oblasti výpočtového a experimentálního modelování.
 • Absolvent má dovednosti a schopnosti v oblasti publikace a sdílení výsledků VaV v českém a především anglickém jazyce.

Profil absolventa

 • Profil absolventa odpovídá současnému stavu vědeckého poznání v oblasti energetického inženýrství a umožňuje mu další rozvoj  výzkumu v dané oblasti.
 • Absolvent je tvůrčí osobnost schopná samostatné i týmové vědecké práce, má dostatečné schopnosti pro přípravu, realizaci a vedení VaV projektů.
 • Absolvent je schopen přenášet výsledky mezi základním a aplikovaným výzkumem a spolupracovat v multidisciplinárních mezinárodních vědeckých týmech.
 • Doktorand během studia získá široké znalosti a dovednosti v oblasti proudění tekutin, přenosu tepla, návrhu a provozu energetických strojů a zařízení.
 • Předpokládá se, že absolventi najdou uplatnění jako VaV pracovníci akademických výzkumných organizacích nebo ve výzkumných ústavech a odděleních aplikovaného výzkumu průmyslových podniků v ČR i v zahraničí a to v řadových i vedoucích pozicích.

Aktuální témata doktorského studia jsou na odkazované stránce tohoto webu.


Pro další informace neváhejte kontaktovat zástupce jednotlivých odborů Energetického ústavu:

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (Odbor energetického inženýrství)

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (Odbor termomechaniky a techniky prostředí)

doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana)